Оваа парцела нема географија

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  51.3.1

Оттуѓена

Jul 29, 2016Објавено од admin_strumica

 
  • Сопственост: Република Македонија
  • Процент на сопственост 100 %
  • Основ: За оттуѓување
  • Површина на градежна парцела: 1698.0 m2
  • Основна класа на намена: G2 Лесна и незагадувачка индустрија
  • Компатибилна класа на намена G3 Сервиси
  • Постојна инфраструктура и приклучоци: пристапен пат, атмосверска и фекална канализација,водоводна мрежа
  • Површина за градба: 1062.0 m2
  • Вкупна развиена површина: 3051.0 m2                                                                      Повеќе информации