Струмица  /  ДУП УБ 3  /  52.3.1

Оттуѓена

Jul 29, 2016Објавено од admin_strumica

 • Сопственост: Република Македонија
 • Процент на сопственост 100 %
 • Основ: За оттуѓување
 • Локалитет: Вон централно подрачје
 • Основна класа на намена: G2 Лесна и незагадувачка индустрија
 • Компатибилна класа на намена: G3 Сервиси
 • Опис на класа на намена: Индустрија
 • Броеви на катастарски парцели: 6512/118
 • Површина на катастарска парцела: 1853.0m2
 • Површина на градежна парцела: 1853.0m2
 • Површина за градба: 1199.0m2
 • Вкупна развиена површина: 3325.0m2
 • Коефициент на искористеност:
 • Процент на изграденост: %
 • Висина на венец: m
 • Катност:
 • Рок за изградба на објектот: 120месец
 • Рок за прибавување на одобрение за градење: 9 месец
 • Објекти:
 • Околина:
 • Од локален центар:   km
 • Од национален центар: Скопје  km
 • Други услови/обврски:
 • Дополнителни информации:
 • Постојна инфраструктура и приклучоци: пристапен пат, атмосверска и фекална канализација,водоводна мрежа
 • Број на договорот:
 • Датум на потпишан договор:
 • Корисник: